Logo

DHS-1958-HMN   2-21

Ntawv thov kev pab them nyiaj yug menyuam

Zoo siab tos txais koj tuaj rau Minnesota qhov kev pab cuam them nyiaj yug menyuam! Tej nyiaj no yog them mus yug tus qub txij nkawm lossis tus neeg pab tus xyuas yug tus menyuam. Ua ntej koj yuav mus ntaub ntawv thov rau qhov no, thov mus nyeem phau ntawv nkag siab txog cov nyiaj them yug menyuam mus kawm ntxiv txog qhov txheej xwm no.

Thov qhia tawm txhua yam raws li koj paub, nrog rau muab ib tug xov tooj hu tau koj kom peb thiaj li pab tau koj zoo li zoo tau. Qhov kev pab cuam them nyiaj yug menyuam yuav siv tej ntaub ntawv koj qhia tawm los sau nyiaj lossis them nyiaj pab yug. Koj yuav tau ua ntaub ntawv thov rau txhua tus menyuam uas koom tus txij nkawm txawv. 

Tej kev pab cuam yug menyuam muaj xws li:

  • Pab nrhiav cov niamtxiv
  • Tsim kev ua niam ua txiv thiab ua raws li tsev hais plaub txib rau kev yug menyuam
  • Nqis tes ua raws li tej lus txib rau kev yug menyuam
  • Khaws cov nyiaj ntawm ib tug txij nkawm twg thiab muab xa mus them rau tus txij nkawm sab tod
  • Xyuas, kho, thiab hloov tej lus txib txog kev yug menyuam
  • Ua haujlwm koom tes nrog lwm lub xeev los nqis tes ua raws li tej lus txib txog kev yug menyuam.

Yog tias koj muaj lus nug txog kev ua daim ntawv thov no, tiv tauj koj lub koom haum saib xyuas nyiaj yug menyuam uas nyob hauv koj lub zos. Yog tias koj ntsib teeb meem ua daim ntawv thov no, tiv thaiv lub Minnesota Child Support Help Desk.

Qhov kev pab cuam saib xyuas nyiaj yug menyuam yuav ceev tseg tej ntaub ntawv uas koj qhia tawm nyob hauv no. Ib tsab ntawv ceeb toom txog peb kev cai ntiag tug muab rhais nrog daim ntawv no thiab muaj nyob hauv online.

Lub Minnesota qhov kev pab cuam saib xyuas nyiaj yug menyuam yuav nug tus neeg xws li nws daim nqaij tawv, haiv neeg, thiab pojniam los txivneej los muab teev tseg rau kev ntsuas xyuas seb tej kev pab mus txog leejtwg thiab kev pab cuam mus zoo li cas lawm. Qhov teev tseg tej yam li no yuav pab txhim kho kom muaj kev pab cuam rau txhua tus neeg thiab pab tau ncaj ncees thoob plaws lub xeev. Ntxiv thiab, kuj yuav pab kom lub koom haum ua tau raws li tej kev cai tiv thaiv pej xeem thiab kev cai tsis pub ntxub ntxaug nyob hauv xeev thiab tsoom fwv. 

Thov nco tseg: Txhua yam koj muab ntaus tseg rau hauv no yuav raug ploj yog tias koj muab koj lub browser tua ua ntej koj nias xa mus.

Yuav tsum sau muaj

Yog tias koj xaiv “Yog” rau saud, ib tug neeg ua haujlwm hauv tsev saib xyuas nyiaj yug menyuam mam li hu tuaj tham nrog koj txog koj tej kev txhawj xeeb tom qab lawv tau txais koj daim ntawv thov lawm.

1. Ntaub ntawv txog tus thov

Koj puas txais nyiaj:

2. Ntaub ntawv txog chaw ua haujlwm

Puas tseem ua haujlwm

Puas tseem ua haujlwm

3. Tus txij nkawm sab tod

Tus txij nkawm sab tod txais nyiaj:

4. Tus txij nkawm sab tod kev ua haujlwm

Puas tseem ua haujlwm

PUAS TSEEM UA HAUJLWM

Yog tias tsis ua lawm:

5. Cov menyuam me

Thov qhia pes tsawg tus menyuam me nrog koj nyob uas leej niam leej txiv yog tus koj muab sau nyob rau ntu 3 ntawm daim ntawv thov no. Yog tias koj tsis tau nrhiav tau niam tau txiv rau koj covmenyuam, koom haum saib xyuas nyiaj yug menyuam yuav tiv tauj koj los nrhiav lawv niam lawv txiv.

Nias lub cim + los ntxiv ib tug menyuam ntxiv

Yog koj teb tias yog, thov qhia txog cov menyuam me ntawd uas leej niam leej txiv koj tsis tau sau qhia nyob rau hauv ntu 3.

6. Ntaub ntawv pov hwm cov menyuam

Hom ntawv pov hwm kev kho rau menyuam

Hom ntawv pov hwm kev kho rau menyuam ntawm tus txij nkawm sab tod

Tsev hais plaub puas tau txib kom cov niamtxiv pab:

7. Kev zov menyuam

Ua kom tiav rau txhua tus menyuam uas koj tau them nqi zov menyuam.

Nias lub cim + los ntxiv ib tug menyuam

8. Tus neeg ua ntawv thov txheeb tus txij nkawm sab tod li cas

Koj txheeb tus txij nkawm sab tod li cas? (xaiv txhua yam uas raug)

9. Tsev hais plaub txib thiab ntaub ntawv kev cai lij choj

Hom ntawv txib li cas (xaiv txhua yam uas raug)